Stadgar

STADGAR för SVENSKA PORSLINSMÅLNINGSFÖRBUNDET

 

§ 1  UPPGIFT                                                                                                                                                        

Svenska Porslinsmålningsförbundet har till uppgift att genom utbildning, upplysande verksamhet, studiebesök, tävlingar och bedömningar stimulera till ökade kunskaper i porslinsmålning och att verka för hög standard i detta    konsthantverk.

 

§ 2  SÄTE                                                                                                                                                             

Förbundet har sitt säte i Stockholm.

 

§ 3  MEDLEMSSKAP                                                                                                                                           

Anmälan om inträde i Förbundet ställs till Förbundsstyrelsen. Årsavgiften beslutas av Förbundsårsmötet. Medlem som inte efter en påminnelse, senast den 30 april har betalat sin medlemsavgift, uteslutes automatiskt.

Missbruk av S.P.F:s namn i reklamsyfte kan medföra uteslutning.

Förbundsstyrelsen kan också av annat vägande skäl utesluta medlem. Till hedersmedlem kan Förbundets årsmöte, efter förslag från Förbundsstyrelsen, kalla person, som gjort sig förtjänt härav.

Förbundet utger medlemstidningen LÖPAREN.

 

§ 4  STYRELSE                                                                                                                                       

Förbundsstyrelsen består av ordförande och ytterligare fyra ordinarie ledamöter, samt två suppleanter. Ordföranden väljs av Förbundsårsmötet för en mandattid av ett år. Fyra ordinarie ledamöter väljs av Förbundsårsmötet för en mandattid av två år. Två suppleanter väljs av Förbundsårsmötet för en mandattid av ett år. Förbundsstyrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och vice ordförande.

Förbundets valberedning består av tre ledamöter. En av dessa är sammankallande. Förbundsstyrelsen kan vid behov inom och/eller utom sig utse ledamöter i arbetsutskott.

 

§ 5  EKONOMISK FÖRVALTNING                                                                                                                     

Förbundets redovisning bör ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder.

Förbundet tillämpar brutet räkenskapsår, 1/5 – 30/4. Räkenskaperna ska vara avslutade den 30/4.

Rätt att teckna för Förbundet har förbundsordförande, förbundssekreterare och kassör var för sig.

 

§ 6  REVISION                                                                                                                                             

Räkenskaper och sammanträdesprotokoll skall under året vara tillgängliga för revisorerna. Verksamhetsberättelse samt årsmötesprotokoll skall hållas tillgängliga för årsrevision senast den 1 juni och återlämnade senast den 30 juni.

 

§ 7  AVDELNING                                                                                                                                                           

Om medlemsantalet ökar kan avdelning bildas. Avdelningen följer Förbundets stadgar i tillämpliga delar.

 

§ 8  STYRELSEMÖTE                                                                                                                                             

Förbundsstyrelsen sammanträder två gånger per år samt då ordförande, eller då minst två (2) ledamöter så begär.

Styrelsen är beslutsmässig då ordförande och minst tre (3) ledamöter eller minst fyra (4) ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

 

§ 9  RÖSTBERÄTTIGADE                                                                                                                                             

Vid årsmötet äger varje närvarande medlem en röst. Ärenden avgörs genom öppen omröstning, om ej sluten begärs. Uppstår lika röstetal, avgör lotten.

 

§ 10 ÅRSMÖTE                                                                                                                                                 

Förbundets årsmöte skall äga rum senast den 31 augusti. Kallelse skall utsändas senast 20 dagar före årsmötet. Frågor väckta av enskilda medlemmar skall vara Förbundsstyrelsen tillhanda senast det datum som anges i kallelsen.Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Anmälan av styrelsens beslut om sekreterare för mötet.
 4. Val av två protokollsjusterare.
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan.
 12. Behandling av Förbundets budget.
 13. Fastställande av årsavgiftens storlek.
 14. Val av ordförande på ett år.
 15. Val av övriga två ordinarie ledamöter för en mandattid på två år.
 16. Eventuella fyllnadsval.
 17. Val av två suppleanter för en mandattid av ett år.
 18. Val av en revisor och suppleant för en mandattid av två år.
 19. Val av tre ledamöter till Förbundets valberedning på en mandattid av ett år, varav en utses till sammankallande.
 20. Frågor väckta av styrelse och revisorer.
 21. Frågor väckta av enskilda medlemmar.
 22. Övriga frågor.
 23. Årsmötets avslutande.

 

§ 11 BESLUT I ANDRA ÄRENDEN                                                                                                                           

Beslut i andra ärenden än de i dagordningen angivna fordrar 2/3 majoritet.

 

 § 12 EXTRA FÖRBUNDSMÖTE                                                                                                                                

Extra Förbundsmöte hålles, då Förbundsstyrelsen eller revisorer finner nödvändigt eller då minst en tiondel av Förbundets medlemmar för särskilt angivet ärende gör skriftlig begäran därom hos Förbundsstyrelsen. Vid extra Förbundsmöte skall endast behandlas ärenden, som angivits i kallelsen.

Kallelse skall utsändas minst 20 dagar före mötet.

 

§ 13 STADGEÄNDRING                                                                                                                                                

Vid förändring av Förbundets stadgar erfordras, att beslut därom fattas vid två på varandra följande Förbundsårsmöten eller vid ordinarie Förbundsmöte och ett därpå följande extra Förbundsmöte. Kallelse skall innehålla hela ändringsförslaget och minst två tredjedelar av de vid vardera mötet närvarande medlemmar skall vara ense om ändringsbeslutet.

 

§ 14 UPPLÖSNING                                                                                                                                                   

Beslut om upplösning av Förbundet fattas vid två på varandra följande Förbundsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte.

Minst fyra femtedelar av de närvarande skall vara ense om upplösningen. Beslut om avveckling av Förbundets ekonomi och handlingar samt övriga tillgångar skall fattas vid det årsmöte då Förbundets upplösning definitivt beslutas.

Medlen kan alternativt fördelas mellan medlemmarna eller skänkas till något behjärtansvärt ändamål.

 

Juli 2022